Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Tin nhanh

Kế hoạch tổ chức hội thi cán bộ khuyến học giỏi tỉnh Sơn La năm 2012

4 - Jan - 2012  8:52
Thực hiện Nghị quyết đại hội Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ Khuyến học giỏi tỉnh Sơn La năm 2012

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Hội thi là một cuộc tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, trao đổi sâu rộng trong đội ngũ cán bộ khuyến học và đông đảo quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội khuyến học trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; về phương pháp tổ chức xây dựng phong trào khuyến học ở cơ sở trong thời kỳ mới.

2. Hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, là một cuộc kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến học từ chi hội trở lên trong toàn tỉnh. Phân loại rõ: Loại giỏi, loại khá, loại trung bình… Thông qua Hội thi góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến học có phẩm chất, năng lực để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII;  Nghị quyết đại hội Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Sơn La.

3. Lựa chọn, vinh danh, khen thưởng những cán bộ khuyến học xuất sắc. Đúc rút kinh nghiệm làm khuyến học ở các vùng, miền để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

4. Tổ chức Hội thi đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên cán bộ khuyến học các cấp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

II. NỘI DUNG THI

1.     Cấp xã, phường, thị trấn: (5 nội dung thi)

a/ Thi hồ sơ: Mỗi cán bộ dự thi nộp sổ công tác khuyến học của mình (ít nhất là ghi chép từ đầu năm 2012 đến thời điểm dự thị). Ban giám khảo xem xét để qua đó đánh giá một phần hoạt động khuyến học của người dự thi.

b/ Thi sáng kiến kinh nghiệm: Bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm làm công tác khuyến học.

c/ Thi nhận thức: Trả lời một câu hỏi thể hiện nhận thức về Hội khuyến học, về tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Có liên hệ tình hình thực tế phong trào khuyến học của địa phương.

d/ Thi xử lý tình huống: Xử lý một tình huống trong công tác khuyến học.

(Toàn bộ nội dung này đều đã có trong cuốn Sổ tay khuyến học Hội khuyến học tỉnh sơn La phát hành; người dự thi cần nghiên cứu kỹ. Ngoài ra nghiên cứu tham khảo các số Thông tin khuyến học của Hội khuyến học tỉnh sơn La từ số 1 đến số 10).

đ/ Thi năng khiếu: Kể lại một câu chuyện đáng nhớ trong công tác khuyến học mà bản thân đã trải qua.

2.     Cấp huyện, thành phố và tỉnh: (5 nội dung thi)

a/  Thi hồ sơ: Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác khuyến học ở cơ sở đạt kết quả cụ thể, thiết thực nhất trong 5 năm qua (2007- 2012). Những văn bản này có sự tham gia của bản thân (các văn bản được đóng thành tập, đưa vào túi hồ sơ gửi Ban tổ chức Hội thi). Các văn bản sẽ được Ban giám khảo đánh giá, xếp loại A,B,C làm hồ sơ để đánh giá xếp loại cán bộ khuyến học xuất sắc của hội thi.

b/ Thi sáng kiến kinh nghiệm: Bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm làm công tác khuyến học.

c/  Thi nhận thức: Trả lời một câu hỏi thể hiện nhận thức về Hội khuyến học, về tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Có liên hệ tình hình thực tế phong trào khuyến học của địa phương.

d/ Thi xử lý tình huống: Xử lý một tình huống trong công tác khuyến học.

đ/ Thi năng khiếu: Mỗi thí sinh trình bày một bài hùng biện về khuyến học. Có thể chọn một trong các nội dung sau đây:

- Hiếu học, khuyến học là truyền thống tốt đẹp, là đạo đức, nghĩa tình của dân tộc.

- Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, các cấp, các ngành.

- Xây dựng Gia đình hiếu học là tế bào của xã hội học tập. Gia đình hiếu học có tác dụng trực tiếp nhanh nhất, hiệu quả nhất đến việc học tập của mọi người và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (quan tâm bình luận về ý lao động và học tập).

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI

1. Đối tượng dự thi:

- Cấp xã, phường, thị trấn: Chi hội trưởng, Chi hội phó, các ủy viên BCH hội khuyến học xã, phường, thị trấn.

- Cấp huyện, thành phố: Đại biểu cán bộ khuyến học giỏi của các xã, phường, thị trấn (chọn từ hội thi của xã, phường, thị trấn); Ủy viên BCH Hội khuyến học huyện, thành phố. Số lượng cụ thể do cấp tổ chức hội thi quyết định.

Các đơn vị trực thuộc không tổ chức thi mà chọn cử người về dự thi ở tỉnh.

- Hội thi toàn tỉnh: Mỗi đơn vị huyện, thành phố chọn cử một đoàn cán bộ  khuyến học giỏi từ 03 dến 05 người dự thi cấp tỉnh. Phải đảm bảo có cả cán bộ khuyến học cơ sở và cán bộ khuyến học cấp huyện, thành phố.

2. Thời gian thi:

- Cấp xã, phường, thị trấn: Trong quý II năm 2012.

- Cấp huyện, thành phố: Quý III năm 2012.

- Cấp tỉnh: Tháng 10 năm 2012.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi: Hội khuyến học các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, dự trù kinh phí, báo cáo UBND; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho Hội khuyến học cấp dưới của mình tổ chức hội thi thành công.

2. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi:

- Cấp tỉnh: BCH Hội khuyến học tỉnh ra quyết định thành lập.

- Cấp huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn: Hội khuyến học tham mưu trình UBND (cùng cấp) ra quyết định thành lập.

3. Tỉnh hội xây dựng hệ thống câu hỏi, yêu cầu đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm, gửi Hội khuyến học các huyện, thành phố. Hội khuyến học các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai tới các xã, phường, thị trấn.

4. Giải thưởng, giấy khen, giấy công nhận cán bộ khuyến học giỏi cấp nào do Hội khuyến học cấp đó thực hiện. Riêng ở cấp tỉnh sẽ có các giải thưởng: Từng nội dung thi đều có giải Nhất, Nhì, Ba. Tổng hợp cả 5 nội dung thi chọn người có thành tích và kết quả xuất sắc nhất; có giải toàn đoàn. Điều quan trọng là: Các đại biểu dự thi nếu đạt tiêu chuẩn thì được công nhận là cán bộ khuyến học giỏi cấp tỉnh, được thưởng, không hạn chế số lượng.

Hội khuyến học tỉnh đề nghị cấp ủy, HĐND, UBND các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo các điều kiện thuận lợi về tổ chức, phương tiện, kinh phí... cho Hội khuyến học triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt

Tải văn bản về dưới đây!

Tài liệu đính kèm:
HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH SƠN LA
3570 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn