Đơn vị trực thuộc

TT

Tên trường

Địa chỉ website

1

Trường PTDT Nội Trú tỉnh Sơn La

http://ptdtsonla.sogddtsonla.edu.vn/

2

Trường PTDT Nội Trú THCS & THPT Mộc Châu

http://ptdtmocchau.sogddtsonla.edu.vn/

3

Trường PTDT Nội Trú THCS & THPT Bắc Yên

http://ptdtbacyen.sogddtsonla.edu.vn/

4

Trường PTDT Nội Trú THCS & THPT Mường La

http://ptdtmuongla.sogddtsonla.edu.vn/

5

Trường PTDT Nội T THCS & THPT Phù Yên

http://ptdtphuyen.sogddtsonla.edu.vn/

6

Trường PTDT Nội Trú THCS & THPT Quỳnh Nhai

http://ptdtquynhnhai.sogddtsonla.edu.vn/

7

Trường PTDT Nội T THCS & THPT Sông Mã

http://ptdtsongma.sogddtsonla.edu.vn/

8

Trường PTDT Nội Trú THCS & THPT Sốp Cộp

http://ptdtsopcop.sogddtsonla.edu.vn/

9

Trường PTDT Nội Trú THCS & THPT Thuận Châu

http://ptdtthuanchau.sogddtsonla.edu.vn/

10

Trường PTDT Nội Trú THCS & THPT Yên Châu

http://ptdtyenchau.sogddtsonla.edu.vn/

11

Trường PTDT Nội Trú THCS và THPT Mai Sơn

http://ptdtmaison.sogddtsonla.edu.vn/

12

Trường THPT Bình Thuận

http://thptbinhthuan.sogddtsonla.edu.vn/

13

Trường THPT Bắc Yên

http://thptbacyen.sogddtsonla.edu.vn/

14

Trường THPT Chiêng Khương

http://thptchiengkhuong.sogddtsonla.edu.vn/

15

Trường THPT Chiềng Sinh

http://thptchiengsinh.sogddtsonla.edu.vn/

16

Trường THPT Chiềng Sơn

http://thptchiengson.sogddtsonla.edu.vn/

17

Trường THPT Chu văn Thịnh

http://thptchuvanthinh.sogddtsonla.edu.vn/

18

Trường THPT Chuyên Sơn La

http://thptchuyen.sogddtsonla.edu.vn/

19

Trường THPT Co Mạ

http://thptcoma.sogddtsonla.edu.vn/

20

Trường THPT Cò Nòi

http://thptconoi.sogddtsonla.edu.vn/

21

Trường THPT Gia Phù

http://thptgiaphu.sogddtsonla.edu.vn/

22

Trường THPT Mai Sơn

http://thptmaison.sogddtsonla.edu.vn/

23

Trường THPT Mường Bú

http://thptmuongbu.sogddtsonla.edu.vn/

24

Trường THPT Mường Giôn

http://thptmuonggion.sogddtsonla.edu.vn/

25

Trường THPT Mường La

http://thptmuongla.sogddtsonla.edu.vn/

26

Trường THPT Mường Lầm

http://thptmuonglam.sogddtsonla.edu.vn/

27

Trường THPT Mộc Hạ

http://thptmocha.sogddtsonla.edu.vn/

28

Trường THPT Mộc Lỵ

http://thptmocly.sogddtsonla.edu.vn/

29

Trường THPT Nguyễn Du

http://thptnguyendu.sogddtsonla.edu.vn/

30

Trường THPT Phiêng Khoài

http://thptphiengkhoai.sogddtsonla.edu.vn/

31

Trường THPT Phù yên

http://thptphuyen.sogddtsonla.edu.vn/

32

Trường THPT Quỳnh Nhai

http://thptquynhnhai.sogddtsonla.edu.vn/

33

Trường THPT Sông Mã

http://thptsongma.sogddtsonla.edu.vn/

34

Trường THPT Sốp Cộp

http://thptsopcop.sogddtsonla.edu.vn/

35

Trường THPT Thuận Châu

http://thptthuanchau.sogddtsonla.edu.vn/

36

Trường THPT Thảo Nguyên

http://thptthaonguyen.sogddtsonla.edu.vn/

37

Trường THPT Tân Lang

http://thpttanlang.sogddtsonla.edu.vn/

38

Trường THPT Tân Lập

http://thpttanlap.sogddtsonla.edu.vn/

39

Trường THPT Tô Hiệu

http://thpttohieu.sogddtsonla.edu.vn/

40

Trường THPT Tông Lệnh

http://thpttonglenh.sogddtsonla.edu.vn/

41

Trường THPT Vân Hồ

http://thptvanho.sogddtsonla.edu.vn/

42

Trường THPT Yên Châu

http://thptyenchau.sogddtsonla.edu.vn/

43

Trung tâm GDTX Thành Phố

http://edu.viettel.vn/ttgdtxthanhpho

44

Trung tâm GDTX Tỉnh

http://edu.viettel.vn/ttgdtx

45

Trung tâm KTTH - HNDN tỉnh

http://ttdaynghe.sogddtsonla.edu.vn/


Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 315
  • Trong tuần: 5,155
  • Tất cả: 326,784
Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA
Quản trị: Nguyễn Văn Lục. Email:  luckhtcsonla@gmail.com. Mobile: 0912891140. Designed by VNPTChung nhan Tin Nhiem Mang