No title... No title... No title... No title... No title...
Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Văn phòng UBND tỉnh - LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Huy Anh

Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.538.868

anhnh.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Cao Xuân Hải

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.551.799

haicx.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Lê Thị Hồng Anh

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.799.569

anhlh.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Sòi Đức Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 02123.536.699

nghiasd.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Tổng hợp

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Vũ Ngọc Hải

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.855.476

haivn.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Vũ Đức Thanh

Phó phòng

Cơ quan: 02123.851.142

thanhvd.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.852.766

giangnt.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Hùng Cường

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.853.078

cuongnh.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.089

hann.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Kinh tế

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.229

manhnv.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Cầm Duy Hiệu

Phó phòng

Cơ quan: 02123.799.568

hieucd.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Duy Biên

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.689

biennd.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Lê Tiến Quý

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.578

quylt.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Lê Trần Phú

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.667

phult.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Đào Tuấn Đạt

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.854.953

datdt.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Nội chính

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Hoàng Văn Vạn

Trưởng phòng

Di động: 0868.781.982

vanhv.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Đinh Xuân Hùng

Phó phòng

Cơ quan: 02123.799.289

hungda.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.799.228

dungnv.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Trần Xuân Hiệp

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.090

hieptx.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Phan Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

Di động: 0979.580.099

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Thiện

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.799.688

thiennd.vpubnd@sonla.gov.vn

2

 

Phó phòng

Di động:

.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Phương

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.752.469

phuongnt.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Vì Minh Hải

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.853.072

haivm.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Sa Ngọc Hùng

Chuyên viên

Di động: 0989.903.286

sahungbvsla@gmail.com

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Lò Văn Xoa

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.852.013

xoalv.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Thái Thị Kim Ngân

Phó phòng

Cơ quan

nganttk.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Bùi Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Cơ quan

trangbth.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Phạm Duy Tùng

Chuyên viên

Cơ quan

tungpd.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Trung Dũng

Chuyên viên

Cơ quan

dungnt.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH

Văn phòng UBND tỉnh - Ban Tiếp công dân

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Lò Thị Duyên

Phó trưởng ban

Cơ quan: 02123.853.074

duyenlt.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Bạc Thị Cẩm Duyên

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.855.905

duyenbtc.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Vừ A Giang

giangva.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Đào Thị Nhung

nhungdt.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Mai Thành Trung

Nhân viên

trungmt.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Trọng Quân

Trưởng phòng

Cơ quan: 02123.853.073

quann.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hương

Phó phòng

Cơ quan: 02123.852.014

huongnt.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Hoàng Thị Hải Lan

Phó phòng

Cơ quan: 02123.852.414

lanht.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hòa

Phó phòng

Cơ quan: 02123.853.071

hoant.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Bùi Lê Mạnh

Phô tô, tin học

Cơ quan: 02123.857.549

manhbl.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Hoàng Thị Cúc

Cơ quan: 02123.853.077

cucht.vpubnd@sonla.gov.vn

7

Đỗ Trọng Thái

Nhân viên

Cơ quan: 02123.852.010

8

Phạm Thị Thanh Tâm

Văn thư

Cơ quan: 02123.852.011

tamptt.vpubnd@sonla.gov.vn

9

Bùi Thị Ánh Tuyết

tuyetbta.vpubnd@sonla.gov.vn

10

Vì Ngân Sâm

samvn.vpubnd@sonla.gov.vn

11

Nguyễn Thị Hạnh

hanhnt.vpubnd@sonla.gov.vn

12

Bùi Bảo Sơn

Lưu trữ

Cơ quan: 02123.752.577

sonbb.vpubnd@sonla.gov.vn

13

Đinh Thị Huyền

huyendt.vpubnd@sonla.gov.vn

14

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Cơ quan: 02123.858.685

tuyetnta.vpubnd@sonla.gov.vn

15

Thái Thị Thủy

Kế toán

Cơ quan: 02123.750.114

thuytt.vpubnd@sonla.gov.vn

16

Vũ Thị Thu

thuvt.vpubnd@sonla.gov.vn

17

Nguyễn Thị Nguyên

Kho quỹ

 

18

Lê Thị Ngọc Lan

Lễ tân

Cơ quan: 02123.750.112

19

Nguyễn Thị Phương Thảo

20

Lù Thị Hiền

21

Quàng Thị Thi

22

Lương Viết Hùng

Lái xe

Cơ quan: 02123.852.081

23

Cà Văn Doản

24

Nguyễn Quốc Tuấn

25

Lò Trung Hòa

26

Trần Văn Vấn

27

Nguyễn Tiến Công

28

Lường Văn Cường

29

Đào Đình Tiến

30

Nguyễn Anh Đức

31

Lương Đức Quân

Văn phòng UBND tỉnh - CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Văn phòng UBND tỉnh - Trung tâm Thông tin

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Cầm Thị Thanh Hồng

Giám đốc

Cơ quan: 02123.851.368

hongct.vpubnd@sonla.gov.vn

2

Trần Thị Tú Quyên

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.751.091

quyentt.vpubnd@sonla.gov.vn

3

Vũ Văn Cường

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.799.198

cuongvv.vpubnd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Ánh Nguyệt

Chuyên viên

Cơ quan: 02123.751.091

nguyetna.vpubnd@sonla.gov.vn

5

Sùng Thị Xua

Cơ quan: 02123.751.595

xuast.vpubnd@sonla.gov.vn

6

Dương Thị Giang

giangdt.vpubnd@sonla.gov.vn

7

Lừ Thị Quý

quylt.vpubnd@sonla.gov.vn

8

Mè Thị Diệp Hương

Phóng viên

Cơ quan: 02123.752.423

huongmtd.vpubnd@sonla.gov.vn

9

Lê Thị Hồng

honglt.vpubnd@sonla.gov.vn

10

Lù Quốc Tuấn

tuanlq.vpubnd@sonla.gov.vn

11

Vũ Thị Như Thủy

thuyvtn.vpubnd@sonla.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh - Nhà khách UBND tỉnh

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Phạm Quốc Kình

Giám đốc

Cơ quan: 02123.536.688

2

Nguyễn Thị Dương

Phó Giám đốc

Cơ quan: 02123.855.851

3

Kế toán

Cơ quan: 02123.855.851

4

Lễ tân

Cơ quan: 02123.852.080

Văn phòng UBND tỉnh - Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

Tô Xuân Hùng

Giám đốc

Di động: 0912.559.796

2

Nguyễn Thị Cam

Phó Giám đốc

Cơ quan: 0435.589.677

3

Lễ tân

Cơ quan: 0438.586.035

4

Tổng đài

Cơ quan: 0438.583.001 - 0438.585.546

Văn phòng UBND tỉnh - A Bảo vệ UBND tỉnh

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

Điện thoại

Email

1

A Bảo vệ UBND tỉnh

Trực cơ quan: 02123.852.010

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 154
  • Hôm nay: 19310
  • Trong tuần: 107,707
  • Tất cả: 7,211,498