No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 865

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đã đạt được một số kết quả nhất định.

 

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính được thực hiện, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về cải cách hành chính có tiến bộ. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được triển khai áp dụng, đã tạo điều kiện cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh chóng, giảm phiền hà, giảm chi phí, giảm thời gian đi lại... Tổ chức bộ máy hành chính được kiện toàn, theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đã cơ bản phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản lý sự nghiệp; cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực, cơ chế khoán biên chế và cơ chế quản lý tài chính từng bước đổi mới góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh, đi dần vào nền nếp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm, công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức từng bước được nghiên cứu đổi mới, việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được quan tâm

Hiện nay, toàn bộ số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) đều được xây dựng quy trình nội bộ, sau đó xây dựng quy trình điện tử và cấu hình ứng dụng thực hiện trên hệ thống phần mềm motcua.sonla.gov.vn.  Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng năm trả đúng và trước hạn đạt 99,6%.Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, toàn tỉnh đã có 204/204 (đạt tỷ lệ 100%) số đơn vị hành chính cấp xã, 12/12 (đạt tỷ lệ 100%) số đơn vị hành chính cấp huyện và 17/19 (đạt tỷ lệ 95%) số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh không có bộ thủ tục hành chính ); 17/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 12/12 UBND cấp huyện, 74/204 UBND cấp xã đã xây dựng, sử dụng phần mềm một cửa điện tử; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử đạt 100%. Tỉnh đã kiện toàn Trung tâm Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tại cấp huyện đã kiện toàn các Trung tâm Hành chính công thành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng UBND cấp huyện, tiếp tục duy trì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tính đến hết năm 2020 có 23 quầy giao dịch của các sở, ngành, tiếp nhận và giải quyết 1.232/1313 thủ tục hành chính  của các sở, ngành, chiếm 93,8% tổng số thủ tục hành chính  của cấp tỉnh.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do cấp bộ, ngành Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh. 1.699/1.699 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 439 dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3; 91 dịch vụ Công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ đạt 20%; tổng số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 10.788 hồ sơ. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được năm sau tăng so năm trước (năm 2016  xếp thứ 33/63 tỉnh; năm 2017 xếp thứ 19/63 tỉnh tăng 14 bậc so với năm 2016; năm 2018 xếp thứ 17/63 tỉnh tăng 02 bậc so với năm 2017; năm 2019 xếp thứ 23/63 tỉnh giảm 06 bậc so với năm 2018).

Về tổ chức bộ máy: Giảm 98 đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 349/1.232 đơn vị sự nghiệp, tương đương giảm 28%.Về biên chế: Công chức giảm 390 biên chế, từ 2.664 năm 2015 xuống còn 2.274 năm 2020, đạt tỷ lệ 11,48%; Viên chức giảm 3.080 biên chế, từ 30.519 năm 2015 xuống còn 27.439 năm 2020, đạt tỷ lệ 10,09%; thực hiện tinh giản biên chế 2.238 trường hợp; người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 1.428 người và ở bản giảm khoảng 30.211 người so với năm 2010. Về thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp: Chuyển đổi 05 đơn vị thành công ty cổ phần; 45 đơn vị tự đảm bảo kinh phí 100%; 03 đơn vị tự đảm bảo kinh phí 30% và 01 đơn vị đảm bảo kinh phí 15%.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 135
  • Hôm nay: 19841
  • Trong tuần: 108,238
  • Tất cả: 7,212,029